Wettelijke vermeldingen

On this page

  Gebruiksvoorwaarden

  Verantwoordelijke uitgever

  Sandra Schillemans, directeur-generaal van de DG Rekrutering en Ontwikkeling

  Beheerder van de site

  communication@bosa.fgov.be

  Ontwerp en opvolging

  De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning van de Belgische federale overheid is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van de site www.ofoifa.belgium.be.

  Copyright

  © Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

  Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens op deze site het eigendom van de FOD Beleid en Ondersteuning. Tenzij anders vermeld zijn de rechten niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

  Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding:
  “Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning”

  Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten het volgende vermelden: "de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt" en de bron.

  Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan de FOD Beleid en Ondersteuning  te bezorgen.

  Voorwaarden voor het hergebruik (Creative Commons-0 licentie)

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.
  • Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.
  • De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

  Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader(link is external).

  Hyperlinks

  Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze site mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

   

  Privacy

  Persoonsgegevens die we bewaren

  Om onze activiteiten goed te kunnen organiseren, bewaren we van jou:

  • Je voornaam en naam
  • De contactgegevens die je invult
  • De activiteiten waarvoor je je inschrijft
  • Als je vraagt om een bijzondere aanpassingen, houden we de informatie die je daarover geeft ook bij.

  Waarom bewaren we je gegevens

  We bewaren je gegevens

  • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • om statistische onderzoeken te kunnen uitvoeren over onze activiteiten.

  We vragen steeds jouw toestemming, maar eens je voor een activiteit ingeschreven bent, kunnen we niet zomaar stoppen met het verwerken van jouw gegevens omdat we verplicht zijn de archiefwetgeving na te leven. In dat geval vallen we terug op onze wettelijke grondslag.

  Hoe hebben wij je persoonsgegevens verkregen

  Wij verkrijgen je persoonsgegevens wanneer je je inschrijft voor één van onze activiteiten. Wanneer je deelneemt aan een activiteit, creëren we zelf ook persoonsgegevens (zoals aanwezigheden).Als je federaal ambtenaar bent, krijgen we  ook sommige gegevens van je eigen HR-dienst of van Persopoint.

  Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

  De FOD BOSA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Voor federale ambtenaren: tot je uitdiensttreding, pensioen of overlijden

  Voor burgers: maximum 2 jaar

  Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens

  De FOD BOSA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen.

  Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Zij krijgen alleen toegang voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gemaakt om je rechten, de veiligheid en de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Als er zich toch een incident zou voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op :  dpo@bosa.fgov.be.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FOD BOSA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Contact

  www.ofoifa.belgium.be

  Simon Bolivarlaan 30

  1000 Brussel

  +32 (0)2 740 74 74

  Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

  Daniel Letecheur is de Functionaris Gegevensbescherming van FOD BOSA.

  Hij is te bereiken via dpo@bosa.fgov.be

  Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  T: +32 (0)2 274 48 00

  E: commission@privacycommission.be

   

  Toegankelijkheidsverklaring

  Niveau van naleving

  Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

  Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

  Er werd een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

  Klik op de volgende link om het rapport te bekijken: https://reports.accessibility.belgium.be/2020/bosa.belgium.be/nl.html(link is external)

  Ontoegankelijke inhoud

  Na de vereenvoudigde audit hebben we alle bekende toegankelijkheidsproblemen opgelost. Volledige naleving kan echter alleen worden gewaarborgd door een grondige controle.

  Contactgegevens

  Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

  FOD Beleid en Ondersteuning
  Simon Bolivarlaan 30, bus 1
  WTC III
  1000 Brussel
  info@bosa.fgov.be
  +32 (0)2 740 74 74

  Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

  Leuvensestraat 48 bus 6
  1000 Brussel
  contact@mediateurfederal.be
  Website van de federale ombudsman