Wettelijke vermeldingen

On this page

  Gebruiksvoorwaarden

  Verantwoordelijke uitgever

  Nico Waeyaert 

  Voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning 

  Beheerder van de site

  communication@bosa.fgov.be

  Ontwerp en opvolging

  De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning van de Belgische federale overheid is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van de site www.ofoifa.belgium.be.

  Copyright

  © Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 

  Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens op deze site het eigendom van de FOD Beleid en Ondersteuning. Tenzij anders vermeld zijn de rechten niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen. 

  Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding: 
  “Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning” 

  Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten het volgende vermelden: "de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt" en de bron. 

  Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan de FOD Beleid en Ondersteuning  te bezorgen.
   

  Voorwaarden voor het hergebruik (Creative Commons-0 licentie)

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.
  • Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.
  • De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

  Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op https://data.gov.be/nl/wettelijk-kader.

  Hyperlinks

  Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze site mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

  Privacyverklaring 

  1. Bescherming van je persoonsgegevens 

  Wanneer je een bezoek brengt aan deze website, gebruik maakt van één van onze diensten of bij de uitvoering van sommige van onze wettelijke opdrachten of taken van algemeen belang, verwerkt de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) een aantal persoonsgegevens. FOD BOSA vindt je privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren. 

  We willen je ook zoveel mogelijk controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. 

  Deze privacyverklaring gaat uit van FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Simon Bolivarlaan 30, bus 1 (WTC III), 1000 Brussel, en ondernemingsnummer 0671.516.647. 

  Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens hieronder vermeld. 

  Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG. 

  2. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens? 

  De verwerking van je gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van je expliciete toestemming die je zal gevraagd worden. 

  De FOD BOSA verwerkt jouw gegevens voor verschillende doeleinden. 

  De meeste verwerkingen gebeuren in het kader van de wettelijke opdrachten die je kan terugvinden in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 tot oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. 

  Sommige gegevens worden uitgewisseld met andere instanties voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang. 

  Wanneer wij via de website, voor een online dienst of voor een opdracht je gegevens registreren vragen we jou op dat moment hiervoor toestemming tenzij deze verwerking door een reglementaire verplichting wordt opgelegd. 

  Bij verwerking van je gegevens informeren we je over de precieze doeleinden en over jouw rechten in verband met de verwerking. 

  3. Welke persoonsgegevens verwerken we? 

  We verwerken verschillende categorieën van gegevens : 

  • Identiteitsgegevens 

  • personeelsgegevens 

  • gegevens in verband met diploma’s en opleidingen 

  • gegevens in verband met deelname aan selecties en testen 

  • gegevens over de gezondheidstoestand 

  • gegevens over verzoeken om psychosociale interventies 

  • gegevens uit authentieke bronnen die het DG Digitale Transformatie als dienstenintegrator ontsluit. 

  4. Met wie delen we je gegevens? 

  De gegevens die wij over jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen. 

  FOD BOSA doet soms beroep op dienstverleners die optreden als verwerker en in die hoedanigheid de AVG dienen te respecteren. FOD BOSA voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden van de FOD BOSA.

  5. Hoelang blijven je gegevens bewaard? 

  De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de taak van algemeen belang. 

  De gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt worden bewaard de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van jouw toestemming. 

  6. Hoe kan jij je rechten aanwenden in het kader van de AVG? 

  Je hebt het recht om te allen tijde een kopie van je persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt je verzoek ingewilligd en verwerkt. 

  Je kunt ook vragen dat je persoonsgegevens volledig worden gewist als de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt je verzoek ingewilligd en verwerkt. 
  Indien je vragen hebt of meent dat je rechten worden geschonden, kan je ons dit ook laten weten. 
  Om je privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om je identiteit na te gaan voordat je gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren. 

  FOD BOSA beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de vereisten van de AVG. Je kan deze functionaris contacteren via DPO@bosa.fgov.be voor al je verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van je rechten inzake privacybescherming. 

  Incidenten en klachten mag je sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be

  7. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen? 

  FOD BOSA heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren. 

  Het personeel van de FOD BOSA dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt. 

  8. Cookies en logbestanden

  FOD BOSA registreert bij een bezoek aan de website jouw IP-adres, je browser en besturingssysteem, de externe dienst die je heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens. 

  Wanneer op sommige webpagina’s van de FOD BOSA andere gegevens zouden worden verzameld, wordt dit aangeduid.

  Toegankelijkheidsverklaring

  Niveau van naleving

  Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

  Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

  Er werd een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

  Klik op de volgende link om het rapport te bekijken: https://reports.accessibility.belgium.be/2020/bosa.belgium.be/nl.html(link is external)

  Ontoegankelijke inhoud

  Na de vereenvoudigde audit hebben we alle bekende toegankelijkheidsproblemen opgelost. Volledige naleving kan echter alleen worden gewaarborgd door een grondige controle.

  Contactgegevens

  Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

  FOD Beleid en Ondersteuning
  Simon Bolivarlaan 30, bus 1
  WTC III
  1000 Brussel
  info@bosa.fgov.be
  +32 (0)2 740 74 74

  Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

  Leuvensestraat 48 bus 6
  1000 Brussel
  contact@mediateurfederal.be
  Website van de federale ombudsman