Ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden

Heb je minstens één jaar ervaring als leidinggevende, dan kan je tijdens deze intensieve trajecten je management- en leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen. De trajecten worden jaarlijks georganiseerd voor leidinggevenden van alle niveaus. Na een intake kom je naar 12 trajectdagen, gespreid over een jaar. De deelnemers bepalen zelf de thema’s die aan bod komen. Praktijkgerichtheid en leren van elkaar staan centraal!

Pluspunten

Een traject is meer dan een opleiding!

Door dit intensieve traject met een intakegesprek, 12 trajectdagen in groep, en een outtakegesprek ben je een jaar lang diepgaand bezig met je rol en je functioneren als leidinggevende:

 • je kan echt stilstaan bij je rol,
 • je doet nieuwe ideeën en ervaringen op en krijgt de kans om ze te toetsen aan de praktijk,
 • je bouwt een netwerk uit van collega-leidinggevenden uit diverse federale organisaties.

Een flexibel en gevarieerd programma bepaald door de deelnemers

De thema’s die tijdens de trajectdagen in jouw leergroep behandeld gaan worden, liggen niet op voorhand vast! Het programma wordt bepaald door de behoeften van de deelnemers en hun organisaties. Er is oog voor zowel (taakgerichte) managementvaardigheden als voor (mensgerichte) leiderschapscompetenties.

Daarnaast is er ook ruimte om problemen en uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt op de werkvloer, voor te leggen aan de groep en aan je trajectbegeleider.

Leren van je collega-leidinggevenden

De trajectdagen volg je in een vaste leergroep. Je leergroep is samengesteld uit leidinggevenden van verschillende federale organisaties. Je leert er in de eerste plaats  van elkaar, door kennis en ervaringen te delen, door best en worst practices uit te wisselen en door elkaar feedback en input te geven.

Professionele begeleiding

Je leergroep wordt begeleid, ondersteund en gecoacht door een ervaren trajectbegeleider die goed vertrouwd is met de federale context.

Focus op impact

De trajecten zijn praktijkgericht: ze beogen een reële verandering op je werkplek!  Een mix van leervormen helpt je om wat je leert, zo veel en zo goed mogelijk te gaan toepassen op je werkplek.

Voor wie?

Voor functionele leidinggevenden (bijvoorbeeld projectleiders) of hiërarchische leidinggevenden van alle niveaus (dus zowel A, B, C als D) die aan de volgende criteria voldoen:

 • je hebt minstens 1 jaar ervaring als leidinggevende,
 • je werkt bij een federale organisatie die deelneemt aan de trajecten. Raadpleeg de lijst met de deelnemende organisaties via deze link
 • je hebt de steun van je eigen leidinggevende en van je HR-dienst
 • je engageert je om actief aanwezig te zijn tijdens de 12 trajectdagen en om tijd vrij te maken voor de individuele en groepsopdrachten
 • je bent gemotiveerd om aan je leidinggevende competenties te werken en het geleerde in de praktijk te brengen
 • je bent bereid om je goede en minder goede ervaringen als leidinggevende te delen
 • je staat open voor input en feedback en je bent bereid om zelf input en feedback te geven aan anderen.

Als je nog geen jaar ervaring als leidinggevende hebt, kan je je niet kandidaat stellen.

Opgelet: het is mogelijk dat jouw organisatie bijkomende criteria hanteert. Raadpleeg de contactpersoon voor de trajecten binnen jouw organisatie of je intranet voor meer informatie.

Op 14 oktober 2019 vindt bij de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een (tweetalige) informatiesessie over de trajecten plaats. Je kan je hiervoor inschrijven tot 10 oktober 2019.

Op het programma

Elk traject -zowel voor operationele als voor tactisch/strategische leidinggevenden- is als volgt opgebouwd:

 1. Het intakegesprek
 2. 12 Trajectdagen
 3. Het outtakegesprek
 4. Follow-up

Het intakegesprek

Je wordt samen met je leidinggevende uitgenodigd voor een intakegesprek van ongeveer 1,5 uur met een trajectbegeleider. De intakegesprekken zullen plaatsvinden in januari - februari 2020.

Jij en je leidinggevende bereiden het intakegesprek voor aan de hand van een vragenlijst over jouw rol en functioneren als leidinggevende.

Voor het intakegesprek geeft je HR-dienst of je opleidingsverantwoordelijke aan jou input over de visie van jouw organisatie op leidinggeven.

Tijdens het intakegesprek peilt de trajectbegeleider naar jouw verwachtingen en die van je leidinggevende en worden je sterke punten en verbeterpunten als leidinggevende in kaart gebracht.

12 trajectdagen

Het eigenlijke traject duurt 12 dagen die gespreid zijn over ongeveer 1 jaar. De trajecten beginnen eind februari 2020 en duren tot december 2020. Elke maand vindt er 1 trajectdag plaats, behalve in februari en december (dan zijn er telkens 2 aaneensluitende trajectdagen voorzien).

De deelnemers worden in leergroepen van maximum 15 leidinggevenden verdeeld. Er zijn aparte groepen voor operationele leidinggevenden niveau AB, niveau CD en tactisch/ strategisch leidinggevenden.

Elke leergroep heeft een trajectbegeleider: een opleider-expert die ook de rol van coach en facilitator opneemt.

Tijdens de eerste 2 trajectdagen wordt er een hechte leergroep gesmeed en worden de ontwikkelingsbehoeften van de deelnemers verder in kaart gebracht. Op het einde van dag 2 heeft elke deelnemer een persoonlijk ontwikkelingsplan en bespreek je in je groep rond welke management- en leiderschapsthema’s jullie tijdens het traject willen werken.

Tijdens de volgende trajectdagen ga je met je groep aan de slag rond de afgesproken thema’s. Thema’s die in vorige cycli aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld: veranderingsmanagement, leidinggeven op afstand (NWOW),  conflictbeheer, delegeren, feedback geven en krijgen, motiveren, visie-ontwikkeling, beïnvloeden en strategie, tijdmanagement, assertiviteit, werklastmeting, boordtabellen, lean management, …

Daarnaast is er ook ruimte voor ad hoc thema’s, voor problemen en uitdagingen waarmee je op de werkvloer wordt geconfronteerd in de loop van het traject en waarvoor je oplossingen zoekt.

Er is ook 1 trajectdag waarvoor je samen met je leidinggevende uitgenodigd wordt om te werken rond het thema “leidinggeven bij de federale overheid”.

Iedere deelnemer heeft zijn eigen leerstijl. Daarom wordt tijdens de trajectdagen gebruik gemaakt van verschillende leervormen: doceren (modellen, theorieën), groepcoaching, individuele coaching, intervisie, individuele en groepsopdrachten, persoonlijk cases, rollenspelen, organisatiebezoeken, zelfreflectie … De mix van leervormen helpt je om wat je leert, zo veel mogelijk en zo goed mogelijk te gaan toepassen op je werkplek.

Het outtakegesprek

In een afsluitend outtakegesprek van ongeveer één uur met je trajectbegeleider en je leidinggevende geef je en krijg je feedback over je ontwikkelingsproces. Je bespreekt toekomstige ontwikkelacties en sluit het traject af. De outtakegesprekken zullen plaatsvinden in januari-februari 2021.

Follow-up

Als er voldoende vraag naar is bij de deelnemers, kunnen in het jaar na het traject nog drie bijkomende dagen follow-up per leergroep georganiseerd worden.

Kandidaatstelling

Om aan een ontwikkelingstraject te kunnen deelnemen moet je je kandidaat stellen. Dit kan in principe tot 21 oktober 2019. Opgelet: deze datum kan om praktische redenen eventueel vroeger of later zijn in jouw organisatie. Raadpleeg de contactpersoon voor de trajecten binnen jouw organisatie of je intranet.

 1. Vul samen met je leidinggevende en je HR-dienst het kandidaatstellingsdossier in.
 2. Je moet kiezen of je je kandidaat stelt als operationele leidinggevende of als tactisch/strategisch leidinggevende. Twijfel je? Bekijk het verschil tussen die managementniveaus.
 3. Bezorg het ingevulde dossier aan de contactpersoon voor de trajecten in jouw organisatie (niet aan de FOD BOSA !).
 4. De selectie van de kandidaten gebeurt door jouw organisatie en door de FOD BOSA.
 5. Rond 16 december 2019 laat de FOD BOSA je weten of je aan een traject zal kunnen deelnemen. Ben je geselecteerd, dan krijgen jij en je leidinggevende een uitnodiging voor het intakegesprek.

Per cyclus kunnen in totaal ongeveer 210 Nederlandstalige en Franstalige leidinggevenden deelnemen.

Praktische info

Leertrajecten van 12 dagen, gespreid over één jaar

De trajecten worden jaarlijks georganiseerd voor ongeveer 210 federale leidinggevenden van alle niveaus.

De nieuwe (zesde) cyclus van de trajecten gaat van start in januari 2020.

Kandidaatstellingen tot 21 oktober 2019. Opgelet: deze datum kan vervroegd of verlaat zijn in jouw organisatie. Raadpleeg de contactpersoon voor de trajecten van jouw organisatie of je intranet.

Tweetalige informatiesessie over de trajecten bij de FOD BOSA op 14 oktober 2019. Inschrijven voor de infosessie tot 10 oktober 2019.

Locatie:

in de lokalen van de FOD BOSA (WTC III).

En bij "gastorganisaties".

Contact

sarah.geens@bosa.fgov.be

 02 740 73 54

Code :
STLDSTRAJXNR