Een bevraging bij het personeel uitvoeren

Dankzij personeelsbevragingen kan je jobsatisfactie, engagement, welzijn en de tevredenheid met de interne dienstverlening meten én aanpakken. De FOD Beleid en Ondersteuning begeleidt je bij het opzetten van jouw personeelsbevraging. Je krijgt ondersteuning bij het volledige proces: van het opstellen van een enquête tot het opleveren van een gedetailleerd resultatenrapport en, indien gewenst, het opstellen van een actieplan.

Pluspunten

Expertise en beschikbare tools

Je houdt je bezig met de essentie van een bevraging, terwijl je de meer technische aspecten van het opzetten van een enquête overlaat aan de experten van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je huurt de expertise en ervaring in voor het opstellen van een doelgerichte vragenlijst, een correcte statistische analyse van de antwoorden, ...  en je doet een beroep op het online platform en de tools voor datacollectie en -verwerking waarover de FOD Beleid en Ondersteuning beschikt.

Personeelsbevragingen vanuit diverse invalshoeken

De FOD Beleid en Ondersteuning heeft expertise in personeelsbevragingen vanuit verscheidene invalshoeken:

 • Een onderzoek naar de personeelstevredenheid, gericht op het verhogen van de jobsatisfactie
 • Het meten van engagement: betrokkenheid op het werk en de organisatie
 • Het in kaart brengen van het welzijnsklimaat in de organisatie, eventueel als basis voor een risico-analyse
 • Een evaluatie van de interne dienstverlening, met je medewerkers als interne klanten

Standaard en toch op maat

Voor het meten van de personeelstevredenheid kan je gebruik maken van onze kant-en-klare standaardvragenlijst, die je verder aanvult met specifieke vragen op maat van je organisatie. Dankzij de standaardvragenlijst kan je de resultaten van de bevraging benchmarken met vorige bevragingen in je eigen organisatie en met bevragingen van andere federale organisaties.

Vertrouwelijkheid

Door beroep te doen op een externe partner, de FOD Beleid en Ondersteuning, garandeer je aan je personeelsleden de vertrouwelijkheid van hun antwoorden. De FOD Beleid en Ondersteuning verwerkt de antwoorden en stuurt enkel rapporten met geaggregeerde resultaten terug. Als organisatie heb je dus zelf geen toegang tot de dataset met de antwoorden van je medewerkers. 

Deontologie en GDPR

De FOD Beleid en Ondersteuning staat ook borg voor een deontologische aanpak van het onderzoek, met de absolute garantie voor de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de gegevens en de resultaten. Dit behelst niet enkel GDPR compliancy, maar bijvoorbeeld ook een non-disclosure overeenkomst met onze opdrachtgever.

Voor wie?

Voor elke federale organisatie die haar beleid naar haar medewerkers wil onderbouwen met de kwantitatieve gegevens die resulteren uit een personeelsbevraging.

Intake

Intakegesprek en samenwerkingsovereenkomst

De concrete aanpak voor jouw personeelsbevraging bepalen we samen tijdens een eerste verkennend gesprek. Daarna worden de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Engagement

Een enquête is altijd een middel om tot verbeteracties te komen. Wanneer je onze begeleiding aanvraagt, staat hier een duidelijk engagement van je organisatie tegenover.

Heel concreet verwachten we van je dat:

 • je organisatie zich engageert om na de personeelsbevraging een actieplan uit te werken en te implementeren
 • de leidend ambtenaar van je organisatie de rol van projectsponsor opneemt
 • de projectleider (en/of het projectteam) van je organisatie beschikbaar is om samen met onze experten de modaliteiten van de enquête mee te bepalen en uit te werken
 • je bereid bent om rond de personeelsbevraging een communicatieplan uit te werken en de nodige communicatieacties uit te voeren. Zo verzeker je als organisatie een geslaagde enquête, want communicatie is een kritische factor voor het succes van de enquête
Op het programma

 De fases van een personeelsbevraging

 1. Een vragenlijst opstellen
  Voor personeelstevredenheid werken we [VW(1] met onze standaardvragenlijst, verder aangevuld met specifieke vragen op maat van je organisatie. Andere vragenlijsten kunnen met advies van de FOD Beleid en Ondersteuning worden uitgewerkt, maar vaak is er een bestaande vragenset voorhanden.
 2. De enquête in een online platform programmeren
  Deze technische fase neemt de FOD Beleid en Ondersteuning volledig voor zijn rekening.
 3. De enquête online zetten ('go live')
  De personeelsleden van je organisatie worden per e-mail uitgenodigd voor de enquête.  De enquête blijft in principe twee weken online. In die periode worden er nog enkele herinneringen verstuurd naar de potentiële respondenten.
 4. De resultaten verwerken
  De resultaten worden in detail geanalyseerd en opgeleverd in een rapport, volgens de gemaakte afspraken. Naast een globaal rapport  voor de gehele organisatie, kunnen we bijkomende analyses per entiteit uitvoeren.
 5. Begeleiding bij het opstellen van een verbeterplan
  De begeleiding houdt niet noodzakelijk op bij de oplevering van een eindrapport: als je dat wil, kan de FOD Beleid en Ondersteuning je verder begeleiden bij het opstellen van een actieplan en het implementeren van concrete verbeteracties .

Hoeveel tijd vraagt een dergelijk project ?

 • De intake en de voorbereiding van de enquête nemen al vlug een maand in beslag.
 • De enquête staat minimum 2 weken online.
 • De oplevering van de resultaten en het globaal rapport volgt, zoals afgesproken werd in de samenwerkingsovereenkomst, meestal enkele weken tot een maand na het afsluiten van de enquête.

 

Praktische info

 • Traject van ongeveer 2 maanden, afhankelijk van de samenwerkingsovereenkomst
 • Met intake

Contact

peter.bastiaens@bosa.fgov.be

+32 (0)2 740 76 98

Code :
ODHRMENQUXBC