image

Competentiebilan

Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering,  re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een competentiebilan voor! Op basis van individuele gesprekken en tests krijgt de medewerker een duidelijker beeld van zijn competenties, middelen en interesses, en ziet hij perspectieven qua beroepsoriëntatie. 

Pluspunten

 • Een hulpmiddel bij de carrièreswitch van de medewerker. Het competentiebilan maakt de medewerker bewust van zijn competenties, geeft een duidelijk zicht op zijn situatie en zijn carrièrekeuzes en opent perspectieven om een nieuwe richting in te slaan. Met het competentiebilan krijgt hij dus een bredere kijk op zijn inzetbaarheid wanneer hij zijn carrière een nieuwe wending moet geven, met het oog op geboden kansen, individuele beperkingen of werkomgeving. 
 • Een responsabiliserende benadering: de medewerker neemt vrijwillig deel aan het competentiebilan. Op basis van zelfreflectie gaat hij zijn competentiebilan actief voorbereiden. 
 • De medewerker staat centraal in de methode. Door zelf zijn ervaringen, competenties, interesses en motivatie te analyseren, kan de medewerker zijn zelfkennis vergroten, meer afstand nemen en zich beter presenteren. 
 • Een aanvullende tool ter ondersteuning van een op andere diensten, zoals loopbaanbegeleiding, of een heroriënteringstrajecten of talentontwikkeling, die aansluiten op contexten waarin gedurende de hele loopbaan wordt gefocust op oriëntatie en welzijn op het werk. 
 • Een combinatie van tools en tests die aan de behoeften en de context kunnen worden aangepast en de kwaliteit van het bilan versterken. Bepaalde technische competenties worden objectief gemeten aan de hand van gevalideerde en betrouwbare tests. 

Voor wie ?

Bied je medewerkers aan om deel te nemen aan een competentiebilan wanneer ze zich in één van de volgende situaties van beroepsheroriëntering bevinden: 

 • Een of meer medewerkers verliezen hun functie door een herstructurering. Wanneer het meerdere medewerkers betreft, kan het ook collectief worden aangepakt: het competentiebilan kan individueel of aan alle medewerkers van de betrokken dienst worden aangeboden. 
 • De medewerker volgt een re-integratietraject na een ziekte of ongeval. 
 • De medewerker komt terug na een ononderbroken afwezigheid van meer dan zes maanden (uitzondering: verlof gekoppeld aan de bescherming van het moederschap en het ouderschapsverlof) en kan niet terugkeren naar de oorspronkelijke functie. 
 • De medewerker is door de Pensioencommissie definitief medisch ongeschikt verklaard voor de huidige functie. 

Intake

Als organisatie, dien je de aanvraag in voor je medewerkers bij careercenter@bosa.fgov.be. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek om je aanvraag nader toe te lichten, je behoeften in kaart te brengen, een begeleiding op maat van je behoeften voor te stellen en praktische afspraken te maken voor de begeleiding. 

Informatie over het competentiebilan

Het competentiebilan verloopt in verschillende fasen : 

Onthaalfase

Het Loopbaancentrum organiseert een collectieve of individuele sessie om het kader te bepalen en de rollen, de doelstellingen en het verloop van het competentiebilan duidelijk te maken. De medewerker(s) bevestigt(en) zijn(hun) engagement om deel te nemen aan het competentiebilan. De oefening in zelfreflectie wordt aan de medewerker(s) bezorgd en uitgelegd. 

 

Verkennende fase: analyse en identificatie van de motivatie, competenties en vaardigheden van de medewerker. 

 • Oefening in zelfreflectie: tijdens deze oefening buigt de medewerker zich over de competenties die hij in zijn huidige en vorige functies heeft ontwikkeld. Het gaat erom hem te doen nadenken over zijn theoretische kennis (weten), zijn praktische vaardigheden (kunnen) en zijn gedrag en attitudes (doen). Ook de werkomgeving waarin hij het best functioneert en de taken die hem energie geven, worden verkend. 
 • Gesprek: tijdens het gesprek bespreekt de medewerker met de begeleider zijn zelfreflectie. Met open vragen peilt de begeleider naar de motivatie, de waarden en de klik met de context. Tegelijkertijd worden generieke competenties (soft skills) getest met de gestructureerde STAR-interviewmethode 
 • Tests: er kunnen verschillende tests worden voorgesteld om bepaalde transversale generieke competenties, technische competenties (schriftelijke communicatie, kunnen werken met het office-pakket,…) of digitale competenties te beoordelen. 

 

Feedbackfase: mondelinge feedback en schriftelijke samenvatting voor de deelnemer 

Met het feedbackgesprek wordt het competentiebilan afgesloten. Tijdens dat gesprek overloopt de begeleider samen met de medewerker de volledige samenvatting en geeft mondeling feedback. De samenvatting omvat het professionele parcours en de opleidingen, de onderzochte competenties en ontwikkelings- en oriënteringspistes. 

De medewerker mag ook certificaten meebrengen die hij heeft behaald (Selor taaltests, diploma’s, getuigschriften, cv, enz.) om een portfolio van zijn competenties samen te stellen. Daar kan hij ook de samenvatting aan toevoegen, die hij per e-mail in pdf-formaat krijgt. Hij kan op eigen initiatief zijn verslag met derden delen. 

 

Het competentiebilan is opgebouwd rond meerdere essentiële deontologische pijlers: 

 • De instemming van de medewerker 
 • De transparantie van de methode 
 • Het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de resultaten 
 • Respect voor de privacy (GDPR) 

 

Elke partij die bij het competentiebilan is betrokken, verbindt zich ertoe om al die deontologische principes na te leven.

Een voorsmaakje

Anonieme getuigenis van een deelneemster aan het competentiebilan : 

Naar aanleiding van de herstructurering van mijn dienst, heb ik een competentiebilan gevolgd.  

Tijdens dat bilan heb ik mijn professionele loopbaan onder de loep genomen. Ik heb nagedacht over de competenties die ik heb kunnen ontwikkelen en over de omgevingen waarin ik het best functioneerde. Vervolgens heb ik een gesprek gehad met een begeleidster. Die luisterde aandachtig en stelde me gerichte vragen die mijn motivatie en competenties verder uitdiepten. Twee weken later heeft ze me mondeling feedback gegeven. Voor mij was het competentiebilan een serene en heel positieve beleving. Ik heb mezelf in vraag kunnen stellen. Ik ben me bewust geworden van mijn sterke en mijn zwakke punten en heb ik bepaalde oriënteringspistes ontdekt. Zo kon ik aan mezelf werken, en ik denk dat ik al heel wat vorderingen heb gemaakt. 

Sindsdien heeft het bilan me geholpen om stappen te ondernemen om te solliciteren voor een vacante plaats binnen dezelfde organisatie en me beter leren voorbereiden op het sollicitatiegesprek waarvoor ik geslaagd ben. Ik kan binnenkort aan de slag gaan in mijn nieuwe functie. Ik ben zo blij! 

 

December 2020