Burn...Out!

De workshop ‘Burn...out !’ is een ondersteunende tool voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en medewerkers van P&O-diensten bij het uitvoeren van een beleid ter preventie van burn-out. Met deze tool kun je medewerkers en teamverantwoordelijken sensibiliseren voor de thema’s 'welzijn op het werk' en 'burn-out'.

Pluspunten

Versterken van de primaire en secundaire preventie van burn-out in je organisatie

Door een theoretisch deel te koppelen aan een ludiek deel help je de kennis van medewerkers en teamverantwoordelijken over burn-out te vergroten en help je hen burn-out te herkennen en er bewust van te worden. Je levert een bijdrage in de strijd tegen de oorzaken van burn-out en je helpt het risico te verminderen dat mensen die dagelijks blootgesteld worden aan meer of minder sterke stressfactoren een burn-out krijgen.

Een spel met interactieve en diverse uitdagingen

Al tekenend, al pratend of bouwend schep je een gunstige, ludieke en stimulerende sfeer waarin elke deelnemer op de manier die hij verkiest zijn mening kan geven over de volgende topics: de arbeidsorganisatie, de werkinhoud en de interpersoonlijke relaties op het werk

Een directe impact op de deelnemers

Via dit spel leer je jezelf en de anderen beter kennen, ontwikkel je je eigenwaarde, stimuleer je creatieve expressie en het uiten van, luisteren naar en omgaan met gevoelens.

De deelnemers steken gegarandeerd wat op van deze discussies en zullen hieraan een extra hulp hebben om zich beter te voelen op het werk.

Gebruiksklare tools en materiaal

Via de algemene presentatie geef je basiskennis door aan de deelnemers en maak je hen bewust van de organisatorische en individuele gevolgen die samenhangen met burn-out.

De presentatie biedt je ook tools ter preventie van burn-out op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Het spel bevat creatief materiaal zoals kleurpotloden en Legoblokjes en een leidraad die je ondersteuning kan bieden als facilitator tijdens het spelverloop.

Voor wie?
 • preventieadviseurs
 • vertrouwenspersonen
 • medewerkers van P&O-diensten.
Intake

Vraag begeleiding aan voor de workshop ‘Burn...out!’

Het theoretische deel is onlosmakelijk verbonden met het spel. Bij het spel 'Burn…out !’ zijn verschillende facilitatoren betrokken. Zij hebben een belangrijke rol.

Dien je aanvraag in bij marie-odette.katshinda@bosa.fgov.be. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek om je aanvraag toe te lichten, je behoeften in kaart te brengen en praktische afspraken te maken voor de begeleiding.

Informatie over de workshop "Burn…Out!"

De workshop 'Burn…out !' bestaat uit 2 delen:

1)  Het theoretische deel

Het theoretische deel is onlosmakelijk verbonden met het spel.

Het gaat om een algemene PowerPoint-presentatie waarin deze elementen aan bod komen: definitie en benadering, modellen ter verklaring van het ontstaan van stress, wetgevende aspecten, gevolgen voor het individu en de organisatie, alarmsignalen, ...

2)  Het spel 'Burn…out !'

Het spel bevat:
 • de spelregels
 • een leidraad
 • het spelbord
 • een dobbelsteen
 • pionnen
 • kleurpotloden
 • blanco kaarten of bladen papier
 • Legoblokjes
 • de spelkaarten
De spelregels:

In de spelregels wordt uitgelegd hoe je het spel concreet moet spelen en hoe je de verschillende kaarten moet gebruiken.

Aantal spelers: 2 tot 10 spelers + 1 facilitator per tafel

De facilitator is een preventieadviseur, een preventieadviseur psychosociale aspecten, een vertrouwenspersoon, een expert welzijn op het werk of een facilitator die ervaring heeft met het begeleiden van groepen.

Spelduur: tussen de 60 en 90 minuten (de duur van het discussiemoment na het spel niet meegerekend)

De spelkaarten:
 • de "klassieke" kaarten: bevatten klassieke, algemene vragen over de persoon, zijn werk, enz.
 • de "situatiekaarten": een werksituatie of een situatie die zou kunnen voorvallen in het persoonlijke leven van de persoon. De speler moet zeggen hoe hij zou handelen of hoe hij zich zou voelen in een gegeven situatie.
 • de "vertelkaarten": de speler wordt gevraagd om over een recente situatie te vertellen of zijn mening te geven over een bepaald aantal situaties, enz.
 • de "creatieve" kaarten: beschrijven een situatie die de speler moet tekenen of nabouwen met Legoblokjes.
 • de jokerkaarten: een speler mag een beurt overslaan en hoeft hij een vraag niet te beantwoorden. Jokerkaarten zorgen voor een veilige sfeer waarin de speler het nodige vertrouwen voelt.
 • de kaarten voor "leidinggevenden": zijn voor hiërarchische meerderen, coördinatoren en teamverantwoordelijken. Ze bevatten zowel klassieke vragen, “vertelvragen”, “situatievragen” als “creatieve vragen”.
De leidraad:

Bij het spel 'Burn…out !’ zijn verschillende facilitatoren betrokken. Zij hebben een belangrijke rol. Deze gids beschrijft de doelstellingen van het spel, de materiële voorzieningen en de rol van de facilitator tijdens het spel.

Op het einde van de workshop:
 • kennen de medewerkers de belangrijke aspecten van burn-out. Ze kunnen zelf preventieve maatregelen toepassen. Ze kunnen ook problemen rond burn-out op het werk herkennen (voor henzelf en/of voor de teamleden) en weten hoe ze ermee om moeten gaan (door er zelf naar behoren op te reageren of door de juiste actoren in te schakelen).
 • kent de hiërarchische lijn zijn wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en psychosociale risico’s. Hij kan preventiemaatregelen nemen binnen zijn team. Hij kan ook problemen in verband met burn-out op het werk herkennen en weet hoe hij ermee moet omgaan (door bepaalde zaken zelf te regelen of door de juiste actoren in te schakelen).
Meer lezen

Je vindt een exemplaar van het spel in de bibliotheek van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Meer weten over het welzijnsaanbod: e-learning Welzijn

Preventieadviseurs, psychologen en therapeuten kunnen de tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bekijk ook de film Burning out van regisseur Pascal Chabot en zijn voorstelling van de film.

Praktische info

Locatie: 

FOD Beleid en Ondersteuning 

WTC III Simon Bolivarlaan 30  

1000 Brussel 

Aanvragen voor je organisatie (zie contact hieronder).

Code :
ODWELWELZXNI